Сайтът е в процес на обновяване! Очаквайте нов снимков материал

Наредбата с която се обуславя проектирането в България е НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ като съгласно нея се различават следните фази на проектиране:

 • Идеен проект

Чл. 93. (1) Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект представлява цялостно решение на прилежащата територия или на поземления имот, в който се разполага обектът, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда. Тя се изработва при съобразяване с функционалното предназначение на сградата (сградите) и със заданието за проектиране (договора за проектиране), като при учебните, промишлените, здравните и други обществени сгради и комплекси се спазват и специфичните паркоустройствени правила и нормативи. Идейният проект се състои от графична и текстова части като основно включва:

 1. Опорен план
 2. Ситуационно решение
 3. Обяснителна записка
 4. Дендрологична ведомост
 • Технически проект

Чл. 97. (1) Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект. Когато не е изработен идеен проект, част паркоустройство и благоустройство на техническия проект представя и решенията по раздел I.

(2) Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект се изработва за прилежащата територия на сградата или за поземления имот, в които се разполага сградата (сградите), и решава устройството на незастроените и озеленени площи.  

Техническият проект се състои от графична и текстова части като основно включва:

 1. Опорен план
 2. Дендрологичен проект
 3. Посадъчен и трасировъчен проект
 4. Обяснителна записка
 5. Дендрологична ведомост
 6. Количествена сметка

Работен проект (работни чертежи и детайли) Чл. 98. (1) Част паркоустройство и благоустройство на работния проект прецизира решенията на съгласуваната част от предходната фаза на проектиране, когато има такава.

Работният проект се състои от графична и текстова части като основно включва:

 1. Опорен план
 2. Дендрологичен проект
 3. Посадъчен и трасировъчен проект
 4. Детайли - архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост - конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;
 5. Обяснителна записка
 6. Дендрологична ведомост
 7. Количествена сметка

Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП), с визата за проектиране по чл. 140 ЗУТ, когато издаването й е задължително, и с изискванията на заданието за проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. Предложените от нас решения за озеленяване на незастроените свободни пространства са изцяло съобразени с Вашите желания и изисквания. При желание от страна на Инвеститора могат да бъдат изработени и триизмерни визуализации.