Сайтът е в процес на обновяване! Очаквайте нов снимков материал

Изграждането на нови и реконструкцията на стари  Детски площадки е изключително важно за подобряването на средата на живот на нашите деца. Те са необходимо условие за по-доброто развитие на подрастващата част от населението.

Фирма "ГРИЙН ЛАНД ДИЗАЙН" ЕООД е запозната с това и се старае да проектира и изгражда, съобразно редица правила и нормативи функционални площадки за игра, които да задоволяват както физически, така и емоционално и интелектуално потребностите на едно дете. Наредбата, с която се определя проектирането тук е НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г.за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители. Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра. Площадките за игра се устройват в зависимост от предназначението им по възрастови групи на очакваните ползватели. Ползвателите на площадки за игра в зависимост от физическите и психическите им способности се разделят на следните възрастови групи:

 1. до 3 години;
 2. от 3 до 12 години;
 3. от 12 до 18 години.

В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи се създават условия за следните основни видове игри и/или занимания:

 1. люлеене;
 2. пързаляне;
 3. въртене;
 4. клатушкане;
 5. пазене на равновесие;
 6. катерене;
 7. игри със сюжети и роли;
 8. експериментиране;
 9. учене;
 10. общуване – колективни игри.

Площадките за игра се устройват така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване, свързани със:

 1. Конструкцията на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;
 2. Материалите, от които са изработени съоръжението за игра и елементите на обзавеждането;
 3. вида на настилката и нейното изпълнение;
 4. начина на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;
 5. биологичните и морфологичните особености на растителните видове и местата за засаждането им;
 6. начина на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането; потенциални опасности в зависимост от конкретните съществуващи условия.